SAFRAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

Oğuzhan Ünlü

Ziraat Mühendisi & 農業技師 & Agricultural Engineer

Posta Adresi Eメール  E-mail : unluoguzhan@gmail.com

Telefon  携帯電話番号 Call: 0 532 702 10 81

Çeviri & 翻訳者 & Translation…:  www.wellanyany.com

cropped-Resim21.jpg

Safran (Crocus Sativus), Süsengiller Iridaceae familyasından,

Sonbaharda çiçek açan soğanlı bir kültür bitkisi dir..

サフラン (Crocus Sativus), アヤメ科(Iridaceae) ,

秋に咲く花、 球根状の栽培品種

Saffron (Crocus Sativus), is from Iridaceae genus. It is a bulbed cultivated plant which is blooming in fall.

Safran (Crocus Sativus), Süsengiller (Iridaceae) familyasından, Sonbaharda çiçek açan soğanlı bir kültür bitkisi dir. Toprak üstü kısmı tek, toprak altı kısmı çok yıllıktır. Safranın toprak altındaki soğan kısmı 3 yıl süresince her yıl filiz vererek yeni bitkiyi oluşturur. Yeni bitki çiçek verdikten ve gelecek yılın soğanını oluşturduktan sonra, toprak üstündeki kısmı kurur.

Safran kalitesi, kırmızı   renk yoğunluğu (krosin konsantrasyon), koku (safranal) ve tat (karotenoidin). Kaliteli safran ın safranal oranı yüksektir.

サフランの品質は、色(赤い色の強さ=クロシン濃度)、香り(サフラナール濃度)、味(カロチノイド濃度)によって変わる。

良い品質のサフランはサフラナール濃度が高い。

Saffron’s quality depends on the red colour intensity (crocin concentration), smell (safranal) and taste ( carotenoid). In quality saffron; the safranal rate will be high.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

İplikçikleri parçalanmamış olması bütünlüğünü koruması önemli kalite etkenidir. ayrıca sarı organ (polen) iplikçiklerinin kırmızı stigmalarla karışması kesinlikle istenmez.

繊維が細かくなっておらず固まりで保存されていることが最も重要な品質ポイントである。さらに黄色繊維部分 (おしべと赤色繊維部分が混在していてはいけない。

The most important quality factor is; the fibrils must be uneroded. Also mixing yellow organ (pollen) with red stigma is absolutely unwanted.

about_safran

Dünyada en fazla sahteciliği yapılan bitkidir…

世界中で最もよくこれの 偽者 が出回っている植物として知られている。

It’s the most committed plant for forgery in the world…

Saffron hero-8dadac20-baac-483d-8d65-aa5c4a61575f-0-472x310 

İlaç, baharat, boya ve gıda sektörlerinin

eşdeğeri olmayan etken maddesidir.

サフランは、医療、香辛料、塗料、食品類など分野でかかせない植物である。

It’s the nonequivalent active substance for; medicine, spice, paint and food sector.

 

saffron 

Stigma kendi ağırlığının 1000 katını

kırmızı renge dönüştürebilir.

めしべの柱頭は自身の重さより1000倍の赤い色を抽出できる。

Stigma can turn to red colour 1000 times to its self weight.

safrraan-in-glas 

Safran kışı yeşil olarak geçiren ekim-kasım aylarında çiçek veren soğanı her yıl çoğalan yazın toprak yüzeyinden tamamen kaybolan tıbbi ve aromatik bir bitkidir.

サフランは冬の花として  10-11月の間に開花する。球根は土中で毎年増える。夏は地上で葉は見られない。 医薬品としてまたは 香りをよく用いられる植物。

Saffron spends winter as green and it gives flower in october – december, it’s bulb can increase every year, in summer the bulb will disapper from soil surface. It is a medical and aromatic plant.

safranpistiletfleur 

Safran soğanları 15 cm den daha derine dikildiğinde soğan iriliği daha fazla olacaktır.. Derin ve seyrek dikim soğanın gelişimini olumlu yönde etkiler… Ayrıca derin dikimde toprak nemi daha iyi muhafaza olacağı için gelişimi yine olumlu yönde etkiler… Özellikle sıcak iklimlerde kumlu topraklarda toprak altı nemi sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

サフランの球根は 15 cm 以上の深さに植えるとよく育って大きくなる。 深く 少なく植えるとよりよい環境となる。さらに深く植えることで 土の水分がさらによく保存され、良い環境となる。特に暖かい気候では砂土壌に植え、砂土壌内の湿度をチェックすると良い。

If Saffron plant 15cm deeper the bulb will be big. Deep and flimsy planting effect the bulb in the positive way. Also in deep planting the soil moisture will be vessel better and this will effect the bulb progress in positive way. Especially in warm climate and sandy soil the soil moisture must be kept down.

1477559_312475962258597_6449216018913880247_n 

Safran iyi güneş görmelidir… Gevşek kalkerli tınlı toprakları sever, kalkerli topraklar içerisindeki kireçten dolayı organik maddenin çabuk çözünmesinde olumlu rol oynar… Kalkerli topraklar diğer yabancı otların aşırı miktarda gelişmesinede izin vermez…3 yıldan 10 yıla kadar toprakta kalabilen bir bitkidir. toprak yapısında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta drenajın iyi olmasıdır.

サフランには 十分な日光が必要である。柔らかい石灰岩の土壌を好む。土の中にある 石灰の 作用で オルガニック材料が速く 溶解し、植物に いい影響を与える。石灰岩の土は他の植物の栽培で はいい影響を与えないことが多い。 3年~ 10 年は土中で生き続ける植物である。土に関する注意点としては、常に水はけが良い状態を保つこと。

Saffron must see the sun… It likes loose lime and loamy stone, inside lime stone organic substance will resorption quick cause of the lime and it has a positive effect… Lime stone won’t let the weed to grove extremely. It is a plant which stay in the soil between 3-10 years. In soil structure the most significant thing is the drainage must be good.

tamamen çiçek amaçlı yapılan üretimde dekara; 400-800 kg soğan, hem çiçek hem soğan için; 200-400 kg, yalnızca soğan üretmek için ise 100-200 kg soğan dikimi yapmak gerekir.

Her türlü toprakta yetişebilir yanlız yumru gelişimi ve çiçek verimi için özellikle kumlu, killi-kumlu organik madde düzeyi yüksek topraklar uygundur. Organik madde ihtiyacı için dekara 2-3 ton hayvan gübresi kullanılmalıdır. Aynı yıl içerisinde dikim yapılacak tarlanın belli aralıklarla 3-4 defa sürülmeside verimi doğrudan etkiler.

どの種類の土でも栽培可能だが、塊茎の開発そして花の収量のためには砂土、 ローム砂の土壌、 オルガニック材料 のレベルの高い土壌のほうがより適切である。またオーガニック材料を豊富にするため2トンほどの 動物性肥料を使用すると良い。同じ畑に同年内に植え付けをする場合は定期的に 3回耕すと良い。

It can grove all kinds of soil, only for the lump groving and the flower yield; specially sandy, clayed sand and organic substance level high soil is suitable. For need in organic substance they must use 2-3 tone of animal manure per decare. If they plant within same year the corpland must be plow at regular intervals 3-4 times.

DSCN8611 

Safran soğanları ağustos ayı sonu veya eylül ayı başında dikilir. Soğanların arasındaki mesafe en az 3.5 cm en fazla 10 cm olmalıdır…  Aynı yıl 1-1,5 ay sonra ilk çiçekler alınır. Çiçeklenme için en uygun hava sıcaklığı  17-18 °C dir.

サフランの球根は八月末から九月初頭に植えられる。球根の間隔は最低3.5 センチ最高10 センチ 以上空けなければならない。1ヶ月~1ヶ月半ほどで 最初の花が咲く。 開花のための気温は  17-18 °Cほどが良い。

Saffron’s bulb will be planting in late august or begining of september. The distance between the bulb must be min. 3,5cm max. 10cm. First flowers will rally within same year after 1-1,5 month of planting. For bearing flower the proper weather temperature is 17-18°C.

1477559_312475962258597_6449216018913880247_n 

Homojen çıkışın sağlanması için soğanların önce boy olarak sınıflandırılıp mümkün olduğu kadar eşit derinliğe dikilmesi gerekir. Bu nedenle toprak hazırlığı önemlidir. dikim işlemi mutlaka ip çekilerek yapılmalıdır. en az 3 sıra ip çekildikten sonra dikime başlanmalıdır.

品質を均一にするためには 球根は 大きさを統一にし、 人力でできるだけ同じ深さに 植えること。そのため 土の準備は大切である。 植え付けの際は必ず水糸を張ること。少なくとも3列は水糸を張って植えると良い。

For provide homogen exit bulbs must be classify as height and plant in equal depth. Therefore soil preparation is important. The planting progress must be done with useing rope. After min. 3 row of rope stand the planting can start.

037

Safran soğanları 800 m ve üzeri rakımlarda daha iyi yetişmektedir…  yazın +45°C kışın –18°C ye kadar toleraslıdır… soğan dikimi mayıs ayından eylül ayına kadar yapılabilir…

サフランの球根は標高 800 メートル以上でより良く育つ。  +45°C  –18°C 間の気候で栽培可能。五月から九月の間植え付け可能。

Saffron’s bulbs can grow better in 800m and over level. In summer +45°C , in winter –18°C is tolerable. Bulb planting can make by may to september. 

Seçilmiş soğanların kullanıldığı özenle dikilen bakım koşullarının dikkatle uygulandığı iklim koşullarında sorun yaşanmadığı dönemlerde bitki başına ortalama yumru çoğalmasıda dikkate alındığında 3 yıllık periyodda 3-12 adet çiçek almak mümkündür.

İlk çiçeklenme soğan dikiminden 6-8 hafta sonra başlar…  Çiçeklenme iklim durumuna göre (sıcak iklimlerde geç, soğuk iklimlerde erken) ekim-kasım aylarında başlar ve tam 20 gün sürer… çiçekler sabah erken saatlerde el ile toplanmalıdır… toplanan çiçekler 1-2 gün bekletildikten sonrada ayıklanabilir. Bu işleme kırpma denir. Bir kişi günde 6-16 kg çiçek toplayabilir.

初めの開花は球根を植えて 6-8 週間 後始まる。…  開花は気候によって異なるが(温かい季節で遅くて寒い季節で早い)10-11 に始まり、開花期間は 20日間ほど。 花は早朝に手摘みで収穫される。収穫された花は 1-2 日置いた後、人力で分類される(花びら、花芯など)。そのプロセスをトリミングと言う。 一人一日6から16 キロまで 花を収穫できる。

After the bulb planting bearing flower begin in 6-8 weeks. Blooming as the climate may be begin (in warm climate early, cold climate late) in october-december and it last for 20 day. Flowers must be picked with hand and early in morning. Collected flowers shelled after 1-2 day. This process named clipping. One person can collect 6-16 kg flowers per day. 

Safran 3 yıl boyunca tarlada kalır… 3. yılın sonunda sökümü yapılır… 100 kg soğan dikimi yapılan bir tarladan 1. yıl50-100 gr, 2. yıl 100-200 gr, 3. yıl 200-300 gr çiçek alınır… 3 yılın sonunda toplamda 300-600 gr çiçek hasadı yapılabilir.

Dekara yumru dikimi m2 ye 50 yumru üzerinden 1 dekara 50.000 yumru gerekir buda yaklaşık 600 kg soğan demektir…  30 cm genişlikteki karıklara çift sıra soğan dikimi uygulandığında 50 cm yürüme yolu da göz önüne alınırsa 1 dekara 10 cm aralıklarla 300 kg yumru dikilebilir. Soğan dikiminde en yaygın  yöntem tek sıra 10 cm aralıklarla yapılan dikimdir.

1㎡に50塊茎とすると、110アールの畑に50.000 塊茎は必要となる。そのためおよそ 600 キロの球根が必要。 30 センチ幅の畝二列、間に 50 センチの通路、球根間10センチとすると、

10アールの畑に 300 キロの 塊茎の植え付けが可能。 球根植え付けの際 10センチ間隔が最も一般的である。

Lump planting at decare per m2 over 50 lump at 1 decare 50.000 lump ought this means approximate 600 kg bulb. 30 cm wideness furrow double row bulb planting practice 50 cm walking road taking into consideration at 1 decare 10 cm gap 300 kg lump can plant. In bulb planting the commonly used method is single file 10 cm gap planting.

 afghan-safranknolle

İlk sulama dikimden 1 hafta sonra yapılmalıdır… 10-12 günlük aralıklarla eylül ayı başına kadar en az 3 defa sulama yapılmalıdır. Sulamada dikkat edilmesi gereken nokta toprağın su tutma kapasitesidir, aşırı kumlu topraklarda sulama 4-5 olarakta uygulanabilir.

最初の水やりは植えてから 一週間後がよい。1012 日の間9月の初めまで最低でも三回の水やり をするとよい。その際の最も大切な注意点は土の保水容量。砂土壌では四~五回の水やりを行うとよい。

First irrigation must made after 1week of planting… Irrigation must made 10-12 day intervals till begining of september at least 3 times. Significant point in irrigation is the capacity of the soil about water holding, excessive sandy soil irrigation can practice 4-5 times.

 10645163_312476395591887_4298692576225949347_n

Sulama periyodu 10-12 günden 8-10 güne indirilebilir. Yağış alan bölgelerde toprağın en az 20 cm lik derinliği kontrol edilir azda olsa nem varsa sulamaya gerek yoktur. kış bitkisi olduğu için genelde sulamaya ihtiyaç duymaz.

水やりの間隔は 1012 日から 810 日まで減らしても良い。 雨が降る地方では植え付けの際、深さ最低 20 センチはあると良い。少しでも土に水分があれば元来冬の植物であるため水やりの必要は無い。

The irrigation periyod reducible from 10-12 to 8-10. Downfall region soil can control at least 20 cm depth for moisture if is there small amount of moisture there is no need to irrigation. It is a winter plant so in general there is no need gor irrigation.

 10516888_312476628925197_7486953852336750846_n

Sırta dikim uygulanacaksa sırt yüksekliği en az 30 cm soğan dikim derinliği 20 cm olmalıdır. Tek sıra dikim yapılacaksa 20 cm genişlik yeterlidir. Aşırı soğuk bölgelere sırt genişliği 70 cm  yapılmalıdır, böyle bir uygulamada m2  ye 70 soğan yeterli olacaktır.

畑の畝に植え付ける際、畝の高さ最低30 センチ、球根の深さ 20 センチ にならなければならない。 一列 植えつける場合畝の幅は 20 センチは必要。極寒の地方であれば 畝幅は最低でも 70 センチ  にしたほうが良いその状態では1   球根70 個があれば十分である。

If they use ridge planting; the ridge high must be at least 30cm and bulb planting depth must be 20 cm. If planting will be only row 20 cm wideness will be enough. In extreme cold areas ridge wideness must be 70 cm, this type of practice 70 bulb for m2 will be enough.

...

Soğan söküm ve dikim aralığı mayıs-eylül aylarıdır… Safranın toprak üstü yeşil kısmı mayıs sonuna kadar tamamen kurur (sararır)… Bu dönemden itibaren her zaman sökülebilir aynı şekilde eylül başına kadar istenildiği  zaman soğan dikimi yapılabilir…  Gün dönümünden sonra (21 haziran) toprak altı canlılarının zararını önlemek için sökülebilir… Dikim yapılmayacaksa serili şekilde direk güneş görmeyen tabanı beton olmayan tahta,karton kutu veya kalın bezler üzerinde saklanır.

球根を解体し植栽する期間は 五月から9 まで。… サフランが植えられた土の上の緑所五月までまったくドライ になる『黄色っぽく』… 其の期間から いつでも解体できる、同じように  9月まで  いつでも  球根を植栽…  (8月の21の後地下の生き物の被害を受けないようにように解体もできる。解体されなかったら求婚は系列的に コンクリートない所に 木造, カートンそれとも 厚い布 で保存される。

Bulb disassembling and planting range is may – september. Saffron’s aboveground green part dry completely in end of the may. From this period bulbs can disassemble likewise the beginning of september bulbs can plant. To prevent damage of subsoil living creatures after 21 June bulbs can disassemble. If the planting won’t be progress in sort of laid way on sole not concrete, wood, carton or thick fabric kept above.

10645223_312482235591303_1950223014089648751_n

Topraktaki besin maddesi miktarının özellikle organik maddenin  azalması hem soğan gelişimi hemde çiçek verimini etkileyeceği için 3. yılın sonunda haziran ayı başlarında soğanların  sökülerek başka bir alana eğer imkan yoksa aynı tarlanın tekrar gübrelenerek dikimi sağlanmalıdır.

土中の 養分の量、 特に 有機物が減少すると球根の成長や花の収穫量に影響を与えるので、3年目の6月初めには球根を掘り出した後、他の土壌に移す。それができない場合は同じ畑に十分肥料をほどこしてか植え付けする。

In the soil nutrition substance amount specially organic substances decrease effect as well as  bulb progress and  efflorescence for end of the 3.Year begining of june bulbs must disassemble and plating the bulb same corpland after fertilisation.

safran 

Genel olarak 1 da araziye 100-800 kg arasında soğan dikilir. Dikilecek soğan miktarı üretimin, çiçek için mi? yoksa soğan için mi? olacağı sorusuna göre değişir. Çiçek amaçlı yetiştiricilikte soğanlar mümkün olduğu kadar sık dikilir. Ayrıca da’a soğan miktarını tarlada kalacağı süre başka bir ifadeyle hasad süreside etkiler.

1ヘクタールの畑に 100-800 キロの球根が植えられる。 植える球根の量は 花の収穫を目的とするか、球根の収穫を目的とするかで異なる。花が目的の場合、球根はできるだけ詰めて植える。そして畑の球根の量はその他の面からも収穫の時期に影響する。

In 1decare land approximately 100-800 kg bulb can plant. Bulb planting can change for those questions answers Will the bulb planting for flower? Or for bulb? For flower cultivation bulbs must plant frequent. Also the bulb amount effect harvest time..

077 

Çiçeklenme başladığında kesinlikle sulama yapılmamalıdır. Bu dönemde yağmur yağması kesinlikle istenmez. Çiçeklenme dönemi ne kadar kurak geçerse çiçek verimi o kadar fazla olur.

花が咲き始めた後は絶対に水やりを行ってはいけない。降雨も好ましくない。開花期間は乾燥していればいるほど収穫量が高くなる。

When the florescence begin do not irrigate. In this period rain is unwanted. In florescence period if the season is dry the flower yield will be great. 

HHH

Tamamen çiçek amaçlı yapılan üretimde dekara; 400-800 kg soğan, hem çiçek hem soğan için; 200-400 kg, yalnızca soğan üretmek için ise 100-200 kg soğan dikimi yapmak gerekir. Dikim miktarı yürüme yolları için bırakılacak genişlik ve hazırlanacak karıklara veya sırtlara kaç adet/sıra soğan dikileceğine göre değişecektir.

花の収穫のみを目的とする場合、10ヘクタールにつき:球根400800KG、花と球根両方の収穫を目的とする場合は球根100200KGを受け付ける必要がある。植え付けの量は畝間の幅も考慮し、列に植える個数/畝の列によって変化する。

To produce flowers for 1 decare 400-800 kg bulb; for flower and for bulb; 200-400 kg, only to produce bulb 100-200 kg of bulb must plant. The planting quantity based on; how many bulb will be planting or preping of irrigation ditch or wideness of the walkways.

PAMPUR, KASHMIR - NOVEMBER 01: Kashmiri workers pluck saffron flowers on a farm on November 01, 2009 in Pampur, 20 km (13 miles) south of Srinagar in Indian administered Kashmir. Kashmiri saffron is considered the world's best saffron for its distinctive long, flat and silky threads with a dark red color, extraordinary aroma, powerful colouring and flavoring capabilities. However, saffron farmers have become concerned at the falling yield of the saffron crop year after year with the changing climatic conditions responsible for a 70 to 75 percent decrease in the yield for the last 16 years. (Photo by Yawar Nazir/Getty Images)

Damlama, yağmurlama, salma vb. her türlü sulama yapılabilir. damlama sulama yabancı ot kontrolü için daha uygundur. Büyük alanlarda ekim yapıldığında imkan varsa salma sulama en iyi yöntemdir.

点滴潅水、散水、地表灌漑などいずれの手段でも水やりは可能。点滴潅水は野生の雑草をチェックするためによりふさわしい。広い土地で栽培する場合、可能であれば地表灌漑が最も良い。

Watering can be guttation, sprinkling, release etc. The guttation type of watering is proper for the control of weed. If the cultivation area is big the release type of watering will be the best way.

ŞŞLL

Safranın toprak altındaki çok yıllık olan soğan kısmı 3 yıl süresince her yıl filiz vererek yeni bitkiyi oluşturur. Yeni bitki çiçek verdikten ve gelecek yılın yavru soğanını oluşturduktan sonra, toprak üstündeki yeşil kısım nisan sonundan mayıs sonuna kadar yavaş yavaş kurur (sararır) . sararma tamamen gerçekleştiğinde uyanma başlamadan önce toprak yüzeyinden temizlenmelidir.

サフランの球根は 三年の間毎年新芽が出る。 新たに花を咲かせ、次年度のための新球根が生まれた後、地上の葉の部分は4月末~5月末にかけてゆっくり枯れていく(黄色くなる)。完全に黄色くなった後、また新たに活動を始める前に土から掘り出して土地をきれいにしておかなければならない。

Saffron’s bulb in underground can burgeon for 3 years nad every burgeon will become a new plant. After giving flower and creating the next years bulb new plant’s green part over ground will dry slowly in end of april to end of the may. When the dring complete the soil ground must scavenging for begining of the awakening.

safran-çiçeği

Çiçek amaçlı yetiştiriciliğe göre soğanların toplu olarak dikim yapıldığı tarla uygulaması… Amaç soğanların birbirine yakın olarak dikilerek soğan gelişimini azaltıp fazla çiçeğe yatmasını sağlamaktır…  Soğan hasadı iş gücü kullanılarak  yapılacak ise toplu dikim daha uygun olacaktır.

花を目的とした栽培の場合、球根は一緒にまとめた状態で畑に植えた方が良い。
球根同士がそれぞれ近くに植わっていると球根の成長が阻害され、その分花を咲かせる方向に養分が行くようになる。球根の収穫を主とする場合まとめた状態の植え付けはふさわしくない。

According to flower cultivation bulbs collectively planting the field… The purpose is the reduction of bulb growing and increasing efflorescence… If the bulb harvest will be done with work force collective planting will be more proper.

3 (320 x 240) 

Çiçek toplama süresi 20-30 gün sürer. bu süre çiçeklenmenin başladığı andan itibaren yağışlarla doğrudan ilgilidir. aşırı yağış alan bölgelerde çiçek veriminde ciddi kayıplar olacaktır.

花の収穫期間は2030日の間。この期間は降雨状況に関係がある。激しい降雨が見られる地方では花の収穫に深刻な損害がおこりえる。

Flower collecting lasts for 20-30 days. This period is related with precipitation. If the area is having excessive rain there will be serious lost in efflorescence.

safran-otu

Sabah erken saatlerde henüz tam açmamış olan çiçekler el ile sepetlere toplandıktan sonra uygun bir kapalı ortama getirilir. parmak şıklatma hareketi şeklinde çiçekler alt taraftan hafifçe çevrildiğinde çiçek açılır içerisindeki erkek ve dişi organ (sarı-kırmızı- stigma) ayrı ayrı alınır farklı yerlere konulur.

早朝、まだ完全に咲ききってはいない花を手摘みで籠に収穫したあと、屋内に運ぶ。指を使って花の下部から軽く捻るような方法で花弁を開き、おしべとめしべ(黄めしべの柱頭)をそれぞればらばらに分けて分類する。

Early in morning when the flowers cleistogamous, the flowers pick up with hand and put it into baskets and they bring in close proper environment. With snap move flowers feebly collect and male and femal organ (yellow-red stigma) taken separately and putting it different place.

KKK

Dikimde kullanılacak soğanların çiçek amaçlı dikim yapılacaksa çapının 3-5 cm olması tercih edilmelidir… Mümkünse 5 cm civarında olan soğanlar ayrılarak özel olarak dikilmelidir. Soğan üretimi öncelikli bir yetiştiricilik yapılacaksa fındık ve nohut büyüklüğündeki soğanlar kullanılmalıdır.

植え付け時に使われる球根は花の収穫が目的であれば、直径35センチのものがよりふさわしい。可能であれば5センチほどの球根は別にして植えると良い。球根の収穫を目的とするのであれば、へーゼルナッツやひよこ豆ほどの大きさの球根を使うべきである。

The bulbs which will be used for planting their size must be 3-5 cm for flower purpose… If its possible bulbs with 5 cm size must seperate and plant privately. If cultivation to be held for bulb production the bulbs must be nut or chickpea grain size.

....lll

Asıl olan soğanlar arasındaki mesafedir iri soğanlarda 10 cm orta boy soğanlarda 6-8 cm küçük soğanlarda 3-5 cm idealdir…  sayıyı uygulanacak mekanizasyon, bakım ve çiçek toplama kolaylığı belirler tamamen tercihinize kalmış bir durumdur.

球根の大きさは様々で個々に大きな差がある。大きいものは10センチ、中くらいのもので68センチ、小さいものは35センチなど・・・。数量をコントロールすることは手入れや花の収穫を容易にするが、これは個人の選択にゆだねられるものである。

The important thing is distance between the bulbs. In big bulbs 10 cm, in medium size 6-8 cm in small bulbs 3-5 cm is ideal… The mechanization that will apply the number, care and convenience of flower picking is completely optional.

şşş

Ortalama nohut büyüklüğünde olan soğanların 1 kg ında 1000-1200 adet, fındık büyüklüğünde olanların 1 kg ında 400-500 adet soğan bulunur.

ひよこ豆ほどの大きさの球根であれば1kgにつき、1000個~1200個、へーゼルナッツほどの大きさであれば1kgにつき400500個ほどとなる。

There will be 1000-1200 number of bulbs in 1kg of average chickpea size. There will be 400-500 number of bulbs in 1kg of average nut size..

kkk

Çiçek amaçlı yetiştiricilikte toplu dikim sistemi… Soba borusu çapında çizilecek bir yıldızın 5 köşesine ve tam ortasına bir soğan koyarak yapılan dikim… Bu şekilde yumru gelişimi azalacak çiçek verimi artacaktır ayrıca soğan hasadı yapılırken kolaylık olacaktır.

花の収穫を目的とした栽培の植え付け方法・・・ストーブの煙突くらいの直径の円の中に五角星を描き、その角にひとつづつ、そして真ん中にひとつ球根を植える・・・この形で根の成長は抑えられ、花部分により養分が行く。また球根を掘り出す際、作業が容易になる。

For flower purpose of collective planting; Stove pipe size draw is putting a bulb in the middle of a star 5 corner  and planting it… This way will decrease the lump grove and increase the efflorescence also convenience when bulbs were harvesting.

 Safran___i__e__i_1_281722423

Dikilecek soğanların büyüklüğü çiçek sayısı ile doğrudan ilgilidir.. 40 gr ın üzerinde ağırlığı olan soğanlar ortalama 12 adet30-40 gr ağırlığı olan soğanlar 6 adet10-30 gr arasındaki soğanlardan 3-6 adet çiçek alınır.

球根の大きさは花の数に直接的に関係している。40グラム以上の重さの球根は平均12個、3040グラムの球根は6個、1030グラムの場合は36個の花をつける。

The bulbs size which will be planting directly related with flower number… Over 40 gr weight bulbs give averagely 12 number of flowers, Over 30-40 gr weight bulbs give 6 numbers of flowers.Over 10-30 gr weight bulbs give 3-6 numbers of flowers.

2015-05-01-6875 

Hem çiçek verimi hemde soğanın çoğalma yüzdesi soğan kalitesi ile doğrudan ilgilidir. İri ve toprak altı zararlıları tarafından zarar görmemiş standart büyüklükteki soğanlar yetiştiricilik için daha uygundur.

花の収穫量および球根の増産量比率は球根自体の品質に直接関係している。大きめで、地中で害を受けていない標準サイズの球根が栽培家にとってふさわしいものである。

Efflorescence and the percent of bulb reproduction is based on the quality of the bulb. Big and not dameged by underground pests and standard size of bulbs is proper for cultivation.

2015-05-01-6896 

Toplanacak ürünün kalite kaybını engellemek için çiçek hasadı sabah erken saatlerde yapılmalıdır… Dişi ve erkek organlar erken saatlerde taç yaprakların içerisinde kapalı olarak bulunduğu için hem toplamak hemde içerisinden ayırmak daha kolay olmaktadır.

品質を落とさないため、花の収穫は早朝に行われる・・・めしべやおしべなどの器官は早朝花弁に包まれた状態であるため、摘み取りに都合がよく、分解するのもより容易に行える。

For prevent the quality lost the harvest must done early in mornings. Female and male organs are colosed in petals and also collecting and seperating will be easy in early.

Toplanacak ürünün kalite kaybını engellemek için çiçek hasadı sabah erken saatlerde yapılmalıdır… dişi ve erkek organlar erken saatlerde taç yaprakların içerisinde kapalı olarak bulunduğu için hem toplamak hemde içerisinden ayırmak daha kolay olmaktadır.

Çiçek kalitesinde en önemli nokta kırmızı iplikçiklerin mümkün olduğu kadar parçalanmadan tek parça olarak ayrılması ve kurutulmasıdır. kurutma şekli ve süresi kırmızı rengi koruma açısından çok önemli olup, iplikçiklerin kalınlığıda önemlidir.

花の品質を保つ上で最も重要なポイントは赤い繊維をできるだけ分かれていないひとかたまりの状態で他の器官から離し、乾燥させることである。乾燥方法、乾燥中に赤い色をよりよく保存すること、繊維の太さなどがとても重要である。

The most important thing in flower quality is that the red fibrils must be intact and separete it in one piece and dry it. Drying method and time is important for protecting the red colour also fibrils thickness is important.

 IMG_0842

Soğanların üzerlerinde bulunan sürgün (yavru) gözleri… Önce sürgünler oluşur sonrasında yeni yumru gövdeye yapışık olarak gelişir 1. yılın sonunda gövdeden ayrılır. 1 yılda oluşan yavru soğanın büyüklüğü toprak kalitesi,nem ve besin durumuna göre nohut büyüklüğünden fındık büyüklüğüne kadar değişen oranlarda gelişir.

球根の表面に出る子球根(球根の子供)・・・まず子球根が発生し、その後親球にくっついた状態で成長します。1年目の終わりに親球から分かれます。1年子球根の大きさは土質や湿度、育った環境によって変わり、ひよこ豆~へーゼルナッツの大きさくらいまで成長する。

The buds (baby) eyes on the bulbs… First suckers will comprise later new lump improve in the attached to the body, after the end of a year it will detached from the body. The baby bulb size is based on the soil quality, humidity and nutrition circumstance.

 kashmiri_mogra_saffron_seeds_corms-jpg_350x350

Safran soğanlarının 1. yıl çoğalma durumu. Soğanın ilk yıl verdiği sürgün sayısı kadar yavru oluşur. Sökümü yapılan soğanlar dikim zamanına kadar 25-30 °C’de  %70-80 bağıl nem olan ortamlarda serili olarak depolanmalıdır.

サフランの球根の1年目の増え方。球根は初年度は子球の数と同じだけ増える。掘り出した球根は植え付け時まで気温2530度、湿度7080%の場所で並べた状態で保存すること。

The reproduction of saffron’s bulbs over a year. The first year of bulbs gives buds makes that much of babies. The disassembled bulbs must kept in 25-30 °C and  %70-80 relative humidity environment and storage as laid.

saffron_onions-img_7549-2

Çapalama yabancı ot yoğunluğuna bağlı olarak yılda 1-3 defa elle veya alet makinalarla çapalanmalıdır.. Amaç yabancı otların toprak besinini tüketmemesi ve toprağın havalandırılmasının sağlanmasıdır. Çapalama soğanlara zarar verilmeden dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

雑草の成長状態や生成密度によって年に13回は人力または機械で除草しなければならない。雑草に土壌の養分をとられることを防ぐと共に土壌を換気するためである。除草は球根を痛めないよう万全の注意を払って行うこと。

Depending on the weed density weeding must done 1-3 times per year with hand or tool machines. The purpose is the prevent weeds to consume soil nutrition and ventilate the soil. Weeding must done with heedfully and not damaging the bulbs.

safraaannll_n 

Bol miktarda organik gübre kullanmak genelde yeterli olmakla birlikte iyi bir yumru gelişimi ve çiçek verimi için toprak kaliteside çok önemlidir… Ticari gübre olarak Dekara 3-5 kg amonyum sülfat, 3-4 kg fosfor, 3 kg potasyum kullanılabilir.

通常、大量の有機肥料を使えば十分である。高品質の塊茎の成長および花の成長のために土壌の品質はとても重要である。

Plenty of using organic fertilizer is important for good lump development and soil quality is important for efflorescence.

 10419423_312482805591246_4106271844740287046_n

Domuz ve tavşan zararlısına karşı dikili arazinin etrafı mutlaka çevrili olmalıdır. özellikle domuz zararlısı ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca dikimde hayvan gübresi kullanıldığında köstebekte kazması kolay olduğu için dikili sıra boyunca kazarak zarar oluşturabilir. Tavşan hem iri yaprakları hemde çiçekleri yer ayrıca salyangozda yaprakları yiyerek zarar verir. mantari hastalıklara (fusarium) karşıda hassastır özellikle durgun yaz döneminde su ve nem, kış döneminde taban suyu aşırı sulama mantar için istenmeyen durumlardır. bu yüzden süzek geçirgen iyi drene topraklar tercih edilir.

豚や兎の被害を防ぐため必ず畑の周囲に柵を作らなければならない。特に豚の被害は深刻なものとなる。また、植え付け時に動物性肥料を使うとモグラの行動が容易になるため、栽培中ずっと被害を受けることになる。兎は大きい葉や花を食べてしまう。かたつむりも葉を食べて害をなす。真菌性の病気(fusarium)にかかりやすい。特に湿度の高い夏で水分や湿気が多い時、冬に水やりを行うなど、病気の原因となる。このような理由から水はけの良い土地が推奨される。

To prevent the damage made by pigs and rabbit the land must be surrounded by fence. Specially pigs can damage very serious. Also using fertilizer in planting mole can dig easily. Rabbit can eat the big leafs and flowersSnail can eat leaf. They are very sensitivefor fungus diseases (fusarium) specially in calm summer season water and moisture, in winter groundwater and excessive watering is unwanted for fungus. That is why filter permeable good drain soil is preferable.

1336239541

Uygun soğan dikim aralığı iklim durumuna dolayısıyla bölgelere göre değişmekle birlikte 15 ağustos-15 eylül aralığıdır… Soğanlar yazı ölü durumda geçireceği için mayıs sonundan eylüle kadar istenildiği zaman sökümde dikimde yapılabilir. Bu dönemlerde dikilen soğanlar 15 ekim-30 kasım aralığında çiçek verir.

植え付けにふさわしい期間は地方によって異なるが、大体815日から915日まで。球根は夏は休眠状態で過ごすため5月末から9月までの間いつでも植え付けは可能。この条件で受け付けられた球根は1015日から1130日の間に開花する。

The proper bulb planting gap can change by climate and regions while the planting gap is 15 august- 15 september… Bulbs are spending summer as dead so til the end of the may to september bulbs can disassemble or plant on request. The bulbs which planted on this season efflorescence in 15 october – 30november.

saffron_cultiva517 

Toprağın organik madde miktarını en iyi büyükbaş hayvan gübresi ile sağlanabilmekle beraber, koyun gübresi, orman toprağı, organik gübrelerde kullanılabilir. Büyükbaş hayvan gübresi özellikle sert yani killi toprakların ıslah edilmesinde mutlaka kullanılmalıdır.

土壌の有機成分の量を増やすには家畜肥料が最も効果的であると共に羊の肥料、森林土、有機肥料が使われる。特に家畜肥料は固い上に粘土成分の多い土壌を改良するには絶対必要である。

Provide the soils organic substance amount is done best with bovine animal fertilizer in addition to this sheep fertilizer, forest soil and organic fertilizer can be used. Bovine animal fertilizer must used in specially hard in a word clayey soils to rehabilitate.

10645223_312482235591303_1950223014089648751_n

Safran dikiminde kullanılacak araziye dikimden en az 5 ay önce bol miktarda hayvan gübresi dökülerek pullukla toprağa karıştırılması çok daha iyi sonuç verecektir. 1 defaya mahsur broiler (altlıklı tavuk gübresi) gübresi yine dikimden en az 5 ay önce toprağa karıştırılabilir.

サフラン栽培に使う畑は少なくとも5ヶ月前には大量の家畜肥料を土に混ぜ込んでおくと良い結果となる。1度は鶏糞肥料をこれも5ヶ月前に土に混ぜると良い。

The land which will be used for saffron planting must fertilized before 5 months of planting. Only for one time poultry manure can be mixed with the soil.

3 (320 x 240)

10-15 cm dikim derinliği olmalıdır. Sıra araları 10-20 cm, sıra üzeri 8-10 cm olmalıdır. Dikim aralıkları yetiştirme amacı, iklim, toprak yapısı ve mekanizasyon durumuna göre değişiklik gösterebilir. Soğan dikimi tek sıra olabileceği gibi tek sırt üzerine çiçek toplamayı kısıtlamayacak genişlikte yani bir kol boyu (50 cm) uzunlukta dikim uygulanabilir. Yani 1 metre lik sırtlar hazırlanarak (çift taraftan toplanacağı düşünülerek) tek sırada 8-10 adet soğan düşünülebilir.

1015センチの深さで植え付けしなければならない。列の間は1020センチ、列の上は810センチにする。植え付けの間隔は目的、気候、土の種類や構造によって変わる。球根植え付けの列は一畝一列に、花の収穫を遮らない広さで、つまり腕の長さ分(50センチ)が適している。1メートルの畝を準備し(両側から収穫することを想定して)、一列に810個の球根の植え付けが考えられる。

There must be 10-15 cm plating depth.Row gap 10-20 cm, row over must be 8-10 cm. Planting gap can change by cultivation purpose, climate, soil structure and mechanization. Bulb planting can be only row it is also over only back to not prevent flower picking range in a word 50 cm length planting can be applied. Namely 1 m backs can be prep in only row 8-10 numbers of bulb is thinkable.

Seçilmiş soğanların kullanıldığı özenle dikilen bakım koşullarının dikkatle uygulandığı iklim koşullarında sorun yaşanmadığı dönemlerde bitki başına ortalama yumru çoğalmasıda dikkate alındığında 3 yıllık periyodda 3-12 adet çiçek almak mümkündür.

Kışı kar altında yeşil olarak geçiren safran bitkisi mayıs ayı sonuna kadar tamamen kuruyarak topraktan kaybolur.. Eylül ayı gibi tekrar yeşerir ekim gibi tekrar çiçek vermeye başlar. Süreç bu şekilde devam eder. Bu sürede kuruyup sararan toprak üstü kısmını uyanmadan önce temizlemek gerekir.

冬期を雪の下で緑のまま過ごすサフランは5月末までには完全に枯れて消える・・・9月頃ふたたび活性化し、10月にはまた花を咲かせはじめる。こんなプロセスが繰り返される。この間に枯れて黄色くなった葉部分は活性化する前に処理する必要がある。

Saffron spends winter covered in snow and as green, by the end of the may it dry and lost in the soil. In september it produce leaves and efflorescence in october. Process will continue like this. In this process soils upper part must be cleaned up from dried and yellow saffron before the awakening.

DSCN8613 

Normalde çiçek hasadı ekim ayından kasımın ilk haftasına kadar yapılmakla beraber farklı bölgelerde iklim koşullarına ve bitki gelişimine göre çiçek hasadı 20-30 kasıma kadarda sürebilir. İyi bir çiçek toplayıcı saatte 2500 adet çiçek toplayabilir.

花の収穫は10月から11月上旬の間に行われるが、地方によっては気候条件や成長具合の関係から収穫は11月中旬~下旬までとなることもある。熟練者は1時間で2500個の花を手摘み収穫できる。

Normally flower harvesting starts in october and lasts for the first week of november. It can be change from different regions climate and for plant development flower harvesting lasts for 20 – 30 november. A good flower taker can collect 2500 flowers per hour.

Safran soğanları ağustos sonu eylül başı gibi resimde görüldüğü gibi uyanır, bu soğanlar küçük saksılarada dikilir, 1 ay sonra bu soğanlardan çiçek alınabilir. özellikle yerli ve yabancı turistlere bu soğanların tanesi 1-3 lira, saksıda olanları 5-10 lira arasında değişen fiyatlarla satılabilir.

Safran soğanları ağustos sonu eylül başı gibi resimde görüldüğü gibi uyanır, bu soğanlar küçük saksılarada dikilir, 1 ay sonra bu soğanlardan çiçek alınabilir. Özellikle yerli ve yabancı turistlere bu soğanların tanesi 1-3 lira, saksıda olanları 5-10 lira arasında değişen fiyatlarla satılabilir.

サフランの球根は8月末から9月初めにこの写真のように活動をはじめる。この球根は小さい植木鉢に植えつけられ、1ヵ月後花が咲く。国内外の観光客はこの球根を113トルコリラ、植木鉢に植わった状態ではひとつ5-10トルコリラで買い求める。

Saffron’s bulb as you can see in the picture they wake up in end of august begining of september, those bulbs plant in vase, after a month those bulbs might give flower. Specially local and foreign tourists can buy those bulbs 1-3 lira, for the ones in the vase price is 5-10 lira.

Haziran ayı içerisinde hasad edilen safran soğanları kapalı bir ortamda yere serilerek kurutulmalıdır tamamen kuruduğunda çuvallara konularak dikim zamanı olan ağustos sonu eylül başına kadar tutulmalıdır.

Seçilmiş soğanların kullanıldığı özenle dikilen bakım koşullarının dikkatle uygulandığı iklim koşullarında sorun yaşanmadığı dönemlerde bitki başına ortalama yumru çoğalması dikkate alındığında 3 yıllık periyodda 3-12 adet çiçek almak mümkündür.

選びぬかれた球根を用いて特別に植えられ、丁寧に世話され、気候などにも問題のない場合、塊茎の増加にも注意を払った場合、1株につき3年の間に平均3-12個の花の収穫が可能。

In 3 years of periods when the choosen bulbs were plant specially, care conditions applied painstakingly, when there is no problem in the climate approximately 3-12 number of flower can have smallpox per plant.

10511113_281654745340719_8562004027118682088_n 

Soğan hasadı işçi kullanılarak bel yardımı ile yapılır ayrıca işçiler toprak içerisinde kalan yumruları dikkatlice ayırır. bu nedenle dikimin düzgün yapılması (ip çekilerek) önemlidir. Traktörle söküme uygun dikim yapıldığında makinalar kullanılarakta hasad edilebilir.

球根の収穫は労働者の力で行う。彼らは土中に残った塊茎を注意深くよりわける。そのためにも植え付け時に整然と植えるよう(水糸を引いて)にする。トラクターで掘り起こす場合を想定した植え付けが行われているのであれば機械を使った収穫も可能である。

Bulb harvesting done with using workers and with waist also worker seperate the lumps in the soil carefully. That is why planting must be decent. When planting proper for disassemble harvesting can made with machines.

Safran 3 yıl boyunca tarlada kalır… 3. yılın sonunda sökümü yapılır… 100 kg soğan dikimi yapılan bir tarladan 1. yıl50-100 gr, 2. yıl 100-200 gr, 3. yıl 200-300 gr çiçek alınır… 3 yılın sonunda toplamda 300-600 gr çiçek hasadı yapılabilir.

1 stigma’nın ağırlığı 0.002 gr dır…  500 stigma 1 gr gelir… 1 kg safran için 500.000 stigma toplanması gerekir.

ひとつの柱頭(めしべの先端部分)の重さは0.002グラム。柱頭500個で1グラムとなる。1kgのサフランから50万個の柱頭が集められる。

1 stigma’s weight is 0.002 gr…  500 stigma is 1 gr … For 1 kg saffron 500.000 stigma must collect.

263d1b59safran

Sabun ile yıkanmış beyaz bir tülbent veya beze (ince gözenekli hava geçirgenliği olmalı) stigmalar (sarı ve kırmızı organlar) ayrı ayrı serilerek iyi havalandırılmış kuru bir ortamda hava sıcaklığına bağlı değişmekle beraber 21°C de 8-10 gün bekletilerek kurutulmalıdır… uygun bir fırında 40 °C de  1,5-2 saat bekletilerekte kurutulabilir.

石鹸と清潔なガーゼ・布(薄くて空気を通すもの)を使って柱頭(黄色、赤色の器官)を別々に分類し、風通しの良い乾いた平均気温21の所に810日ほど置いて乾燥させる。オーブンを使う場合は40の温度で1時間半~2時間ほど乾燥させる。

Stigmas (yellow and red organs) must lay in rinse off cheesecloth (thin pore and must have air permeability) seperatly and put it good ventilated dyr environmet and based on the air tempeture they must dried at 21°C and steep  8-10 days… In proper oven at 40 °C steep  1,5-2 hours to be dried.

84817750_o 

Toplanıp iplikcikler (stigmalar) ayrıldıktan sonra ince bir tabaka halinde kasnağa geçirilmiş bez üzerine serilen safran direk ısıya maruz kalmayacak şekilde40-50 cm yükseklikten ısıtılarakta kurutulabilir. Isı kaynağının üzerine direk ısı temasını engellemek için saç kapanmalıdır. Kurumanın homojen olması için balık tavalarında olduğu gibi ikinci bir kasnakla ters çevrilmelidir. Toplam nem oranını % 10’a indirmek uzun saklama koşulları için gereklidir.

収穫後、繊維部分(柱頭部分)を分類した後、平たい皿のように枠に張られた布の上に敷き詰められたサフランは直接熱にさらされないように熱源から4050センチの高さの位置で暖められながら乾かされる。熱源の表面は直接の熱を遮るために鉄板で覆われる。乾燥が均一となるように魚を焼く時の要領で2つ目の枠を使ってひっくり返さなければならない。長期保存できるようにするためには全体で水分が10%以下になる必要がある。

When the collected fibrils(stigmas) separated those must sprawl out to a hoop and dessicate by using heat but from 40-50 cm high can’t exposed to the heat directly. For prevent direct heat contact cover the heat source with tin. For the dessicating to be homogen invert it with another hoop. To lower the total moisture rate to %10 long storage conditions must needed.

4kash

Dikimden 3 yıl sonra iklim ve bakım koşullarında bir aksaklık yaşanmazsa100 kg olarak dikilen soğanlar 200-700 kg arasında bir artış oranıyla hasad edilecektir. bu güne kadar yapılan dikimlerde alınan max. verimde 100 kg soğan 700kg olarak hasad edilmiştir. ortalama toprak,iklim ve bakım koşullarında 100 kg soğan 3 yılın sonunda  4-5 katına çıkacaktır.

3年目の終わりに、気候の変化や何らかの問題が生じなければ、100kgの球根から200700kgの増加を見込んだ収穫が得られる。今日までに行った植え付けでは最高の時は100kgの球根から700kgの収穫を得た。気候や状況の平均値でいえば100kgの球根で3年後は45倍の収穫となる。

If there isn’t any problem in climate or care conditions in the end of the 3rd year; the bulbs planting as 100kg can rise to 200-700kg and be ready to harvesting. Until today the max. yield is 700kg in 100kg of bulb planting. About 100kg of bulb can rise to quintuple at good soil, climate and care conditions in the end of the 3rd year.

safran-bitkisi 

1 kg ında 60-120 adet soğan olduğu düşünüldüğünde alınan soğanların hiç ekim yapmadan resimdeki şekilde tanesi 1-3 lira dan pazarlanması sağlandığında ciddi kazanç sağlamaktadır. Aynı şekilde değerli olan kırmızı organın 1 gr ının dörde bölünüp küçük poşetlerde 3-5 lira gibi rakamlardan pazarlandığında gr’ı 12-20 liraya gelmektedir. ülkemizde safran soğanı ve çiçeğinin pazarlanmasında oturmuş bir sistem söz konusu değildir.

1kg60120個の球根があるとして、植え付けをしなくとも写真のような状態でひとつ13トルコリラで売った場合、かなり良い収益となる。同じように赤い繊維1グラムを4分割してそれぞれを小袋に入れ、ひとつ35リラで販売すれば、グラム当たり1220トルコリラの収益となる。わが国ではサフランの球根や花を販売するにあたってのシステムは確立されていない。

When there is no planting of bulbs as seen as in the Picture in 1kg there is 60-120 of bulbs to be marketed, each of them could be sold to 1-3 liras and this way there can be a serious profit. In the same way when the red organ’s 1gr split up to 4 and put it in to small bag they could be sold to 3-5 liras and this way 1 gr could turn up to 12-20 liras. In our country there is no system of marketing the saffron’s bulb or the flower.

Safran soğanları ağustos sonu eylül başı gibi resimde görüldüğü gibi uyanır, bu soğanlar küçük saksılarada dikilir, 1 ay sonra bu soğanlardan çiçek alınabilir. özellikle yerli ve yabancı turistlere bu soğanların tanesi 1-3 lira, saksıda olanları 5-10 lira arasında değişen fiyatlarla satılabilir.

iklim koşullarına göre dikim ve çiçeklenme tarihleri bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Sıcak bölgelerde çiçeklenme periyodu uzamaktadır.

それぞれの地方の気候条件によって植え付けや開花の時期は異なる。暑い地方では開花の時期は長くなる。

According to climatic conditions; planting and flowering date can change. In hot region flowering period could be get longer.

safran-çiçeği 

Ortalama 150-160 bin çiçekten 5 kg yaş tepecik, bundanda 1 kg kuru ürün alınır… Ortalama 1. sınıf iri safran soğanlarının 1 kg ında 50-60 adet, 2. sınıf ında 80-100 adet, 3. sınıfında 100-120 adet soğan bulunur. Tohumluk amaçlı ortalama fındık büyüklüğündeki soğanların 1 kg’ında 400-500 adet, ortalama nohut büyüklüğündeki tohumlukların 1 kg’ında 1000-1200 adet soğan bulunur.

平均1516万の花から5kgのめしべの柱頭が得られ、ここから1kgの乾燥製品ができる・・・最高品質第一レベルの大きなサフランの球根1kgにつき平均5060個、第二レベルであれば80100個、第三レベルは100120個。球根生産を目的とした球根はへーゼルナッツの大きさで1kgにつき平均400500個、ひよこ豆の大きさならば1kgにつき10001200個となる。

Averagely, 150-160 thousand of flower’s give 5kg of watery stigma and from it 1kg of dry product can be taken … Averagly in first class of big saffron bulbs occurrence 50-60 number of bulb, in 2nd class 80-100, in 3rd class 100-120 number of bulb is available. For seeding purpose; 1kg of nut size of bulbs can have 400-500 number of bulbs, 1kg of chickpea size of bulbs can have 1000-1200 number of bulbs.

????????????????????????????????????

Haziran ayı içerisinde hasad edilen safran soğanları kapalı bir ortamda yere serilerek kurutulmalıdır tamamen kuruduğunda dikim zamanı yaklaştığında çuvallara konularak dikim zamanına kadar muhafaza edilebilir. Toprak altı zararı olmayan bölgelerde ağustosun yarısına kadar istenildiği zaman söküm yapılabilir. Kurutma işlemi sırasında %20-30 oranında ağırlık kaybı gerçekleşir.

6月中に掘り出されたサフランの球根は屋内で広げた状態で乾燥。完全に乾燥してから、植え付けの時期が近づくまで麻袋に入れて保存される。土中の害がない地方であれば8月半ばまでのいつでも掘り出し可能。乾燥させると2030%軽くなる。

Harvested in June saffron’s bulbs must be dried in close enviroment and spread on the floor. When those bulbs dried completly and the time of planting is approaching those bulbs can be put it into a sack. The region where there is no harm in underground disassemble can be made in any time util the half of the August. %20-30 of weight lost occurs in the drying process.

12112368_10153627016396328_1961478166538298791_n 

Safran 3 yıl boyunca tarlada kalır… 3. yılın sonunda sökümü yapılır… 100 kg soğan dikimi yapılan bir tarladan 1. yıl 50-100 gr, 2. yıl 150-200 gr, 3. yıl 250-300 gr çiçek alınır… 3. yılın sonunda toplamda 450-600 gr çiçek hasadı yapılabilir. çiçek verimini çiçeklenme zamanı gerçekleşecek yağışlar ( çiçeklenme zamanı yağış istenmez) ve toprak kalitesi ile bakım koşullarının iplikçik kalitesine (iri iplikçik daha iyidir) olan etkisi belirler. Gerektiğinde 5. ve 6. yıllardada çiçek almaya devam edilebilir.

サフランは3年間畑で栽培できる・・・3年目の終わりに掘り出す・・・100kgの球根を植えた畑から1年目は50100グラム、2年目は150200グラム、3年目は250300グラムの花が収穫できる。3年目の終わりまでには合計450600グラムの花の収穫が期待できる。花の収穫高は開花期の降雨状態(開花中の雨は好ましくない)、そして土の品質と手入れの状況によって変化する。環境は繊維器官の品質(大きな繊維であれほど良い)にも影響を与える。場合によっては5年、6年にわたって花を咲かせ続けることもある。

Saffron stay in the field for about 3 year… Disassembly can be made at the end of the 3rd year… In the field where there is 100kg of bulb planting; 1st year 50-100gr, 2nd year 150-200gr, 3rd year 250-300gr of flowers can get… In the end of the 3rd year 450-600gr of flower harvesting can be made. When the blooming time will take place; rains(don’t wanted), soil quality with care conditions effects the fibril quality(big fibrils are better) and efflorescence. If its required in 5th and 6th years we may continue to receive flowers.

safran2 

Çiçek verimi dünya ortalaması 1 dekardan ortalama 1 yılda 1 kg dır, yani 3 yıllık yetiştiricilikte 3 kg… ülkemizde bu rakam 1 dekardan 3 yılda 1.5 kg dır…  ilk yıl alınan miktar çok az ikinci yıl fazla 3. yıl 2. yıldan biraz daha fazla 3. ve 4. yıllarda 2. yıldan daha az olur.

花の収穫高は世界平均10ヘクタール年当たり1kg。つまり3年で3kg。わが国では10ヘクタール当たり3年で1.5kg・・・。初年度は大変少なく、2年目にとても増える。3年目は2年目に比べて少し増えるか、3、4年目は2年目より少なくなる。

In World average 1 decare is 1 kg, so 3 years of cultivation is 3kg… In our country this number; for 1decare in 3 years is 1.5 kg… The amout had taken in first year is very little, in second year much, in 3rd year more than 2nd year and the 4th year is less than 2nd year.

3 (320 x 240) 

İklim koşulları uygun olduğunda dekara 600 kg soğan üzerinden hesaplandığında çiçek verimi 1. yıl 500 gr, 2. yıl 1 kg, 3. yıl 1,5 kg olur, toplamda 3 yılda 3 kg çiçek alınır.

気候条件が合えば10ヘクタール当たり600kg以上の球根で花は1年目500グラム、2年目1kg、3年目1.5kg、合計で3年で3kgの収穫高となる。

When the climate conditions are proper; calculated over 600 kg of bulbs flower yield: in 1st year 500gr, 2nd year 1kg, 3rd year 1,5 kg is possible. In total 3kg of flower will taken in 3 year.

61W68JbXX+L 

Değerli olan kısım kırmızı olan 2,5-4 cm boyundaki ipliksi görünümlü dişi (kırmızı) organdır. Safran olarak bilinen kısım bu organdır. 3 yıl sonunda hasad edilecek çiçek miktarı toprak hazırlığına, toprak yapısına, bakım koşullarına ve özellikle iklim şartlarına göre değişmektedir. safran 5-10 °C de %30-50 bağıl nem bulunan ortamlarda saklanmalıdır, bu şekilde 5 yıl muhafaza edilebilir.

貴重な部分は赤色繊維部分、2.54センチのめしべ(赤色)である。「サフラン」としてしられているのはこの部分である。3年目の終わりに収穫される花の量は土壌の品質、手入れの状況、特に気候条件によって変化する。サフラン5103050%の湿度の場所に保存すると良い。この状態で5年保存できる。

The valuable one is the red 2,5-4cm length filamentlike(red) female organ. It is the organ called Saffron. The harvesting flower amount depends on the soil readiness, soil structure, care conditions and specially climate conditions in the end of the 3rd year. Saffron must kept in 5-10 °C and %30-50 relative humidity enviroment, this way it can conserve for 5 years.

damlama, yağmurlama, salma vb. her türlü sulama yapılabilir. damlama sulama yabancı ot kontrolü için daha uygundur.

Pratik olarak kaliteli safranı anlamanın en kolay yolu 3-4 adet iplikçiğin üzerine bir kaç damla su damlatıldığında 1-2 dakikada suyu tamamen sarı renge dönüştürmesinden anlaşılabilir. safranın keskin bir kokusu vardır. Sentetik yani sahte safran kırmızı renge buhar kullanılarak boyanır bu nedenle suya rengini daha hızlı verir sahte iplikcikler şişer ve kırmızı rengini kaybeder… Gercek safran iplikcikleri suyu sarartsa bile kırmızı Rengini kaybetmez Su berrak olur.

高品質のサフランの簡単な見分け方/34本の繊維に数滴の水をたらし、12分待つ。水が完全に黄色になると良い。サフランは刺激の強い香りがある。人工的な偽のサフランは蒸気で色をつけるので塗料がすぐに水に溶け、繊維が膨らみ、赤い色が消える・・・本物のサフランの繊維は水の色は黄色っぽくなるが赤い色は消えず、水は透明感を保ったままである。

To understand the easy way of quality saffron is the dropping 3-4 drops of water to the fibrils, in a few minutes the colour of the water turns into yellow. Safforn has a very sharp smell. The synthetic in other Word fake saffron painted red buy using vapour that is why water take the colour faster and the fake fibrils will swell and lose their colour… Real Saffron fibril don’t lose their colour even if they give yellow colour to the water. Water will be clear.

safrraan-in-glas 

safranlı tavuk

サフランのチッキン

chicken

çççç

Safran reçeli…

サフランの ジャム

jam

ççç

safranlı kek…

サフランの ケーキ..

cake

10690009_346195335553326_877360396805088303_n

safranlı aşure…

サフランのアシュレ『伝統てきなデザート』

ashoura …

lll

safranlı sos

サフランの ソース

sauce …

zerde_pilavi_tarifi-27c

Safranlı zerde tatlısı…

サフランの ソース

saffron and rice dessert …

ççç

safranlı kuzu

サフランのゼルデという デザート

Lamb…

ççç

safranlı ekşili pasta…

サフランの子羊の肉

Sour cake…

ççç

safranla cilt ve saç  bakımı…

サフランの酸っぱいケーキ

Skin and hair care…

 

0 532 702 10 81

Çeviri & Translation…:  www.wellanyany.com

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir